dans.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen Kunstkwartier 2019-2020

Aanmelden algemeen

 • Het cursusjaar van Kunstkwartier loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020.
 • Inschrijving voor het seizoen 2019 – 2020 dient bij voorkeur plaats te vinden vóór 30 juni 2019.
 • Inschrijving als cursist is pas geldig na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier van Kunstkwartier.
 • Inschrijven is mogelijk via onze website www.kunst-kwartier.nl. Ook is het mogelijk in te schrijven via een papieren inschrijfformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de receptie van Kunstkwartier.
 • De inschrijving van cursisten van een muziekvereniging waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, wordt verzorgd door de contactpersoon van de betreffende vereniging. Betreffende muziekverenigingen ontvangen voor hun leden in geval van instrumentale/vocale les (individueel, duo of trio) een korting van 20% op de lesgelden. Voor wat betreft de betaling van de lesgelden is de muziekvereniging de betalingsplichtige. Voor wat betreft de nadere uitwerking van de rechtsverhouding Kunstkwartier-verenigingen-cursist wordt verwezen naar het gesloten uitvoeringsprotocol met de verenigingen.

Privacyverklaring (AVG)

 • Stichting Kunstkwartier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kunstkwartier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Plaatsing en Groepsgrootte

 • Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van het (digitale) inschrijfformulier.
 • Cursisten die al les hadden in het voorgaande cursusjaar worden met voorrang geplaatst, mits zij zich voor 30 juni 2019 hebben ingeschreven.
 • Voor de meeste cursussen is een minimale en een maximale groepsgrootte bepaald.
 • Bij een te groot aantal aanmeldingen kan een wachtlijst worden aangemaakt.
 • Kandidaten op de wachtlijst worden bij de eerstvolgende gelegenheid of bij de start van de eerstvolgende nieuwe cursus met voorrang toegelaten.
 • Kunstkwartier behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvangen de ingeschrevenen in dat geval hun cursusgeld retour. In overleg met de cursusgroep kan Kunstkwartier eventueel een andere passende cursus aanbieden.
 • De inschrijving voor een instrumentale/vocale les wordt definitief na afspraken met de docent van Kunstkwartier over de feitelijke lesdag en lestijd.
 • Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de directie.
 • De lesgroepen worden door Kunstkwartier samengesteld op basis van leeftijd en niveau.
 • Bij aanpassing en/of wijziging van de groepsgrootte gedurende het cursusjaar behoudt Kunstkwartier zich het recht voor om leerling(en) indien mogelijk, en na overleg, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten.

Kennismakingslessen

 • Kennismakingslessen kunnen via de website of telefonisch worden aangevraagd bij de receptie van Kunstkwartier.
 • Per geïnteresseerde is het aantal aan te vragen kennismakingslessen gemaximeerd op drie.

Betaling

 • Betaling van het lesgeld vindt plaats per automatische incasso.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier of akkoordverklaring van het digitale inschrijfformulier, machtigt de betalingsplichtige ook voor betaling van het lesgeld per automatische incasso met de keuze: (A) in één termijn (cursussen tot 20 lessen dienen altijd in 1 termijn betaald te worden) of (B) in maximaal 4 maandelijkse termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de instroomdatum. De incassomaanden zijn november, januari, maart, mei.
 • Ten behoeve van de automatische incasso dient de betalingsplichtige zijn/haar naam en voorletters en IBAN- rekeningnummer in te vullen op het inschrijfformulier (tenaamstelling moet overeenkomen met IBAN-rekeningnummer).
 • Voor elk nieuw cursusjaar dient de cursist zich opnieuw in te schrijven.
 • Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden en worden kenbaar gemaakt op de website van Kunstkwartier.
 • Alle kosten van leermiddelen zoals materialen beeldende kunst, balletkleding, bladmuziek en kopieën komen voor rekening van de cursist, tenzij anders is aangegeven.
 • Voor betalingsplichtigen met minimale financiële middelen is er een mogelijkheid om beroep te doen op Stichting Leergeld. De cursist/betalingsplichtige dient hiertoe zelf vooraf contact op te nemen met Stichting Leergeld. De inschrijving bij Kunstkwartier wordt pas definitief na goedkeuring van Stichting Leergeld.
 • Bij betalingsachterstand kan Kunstkwartier de cursist tijdelijk de toegang tot de les ontzeggen totdat de betalingsachterstand is ingelopen. De niet genoten lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • Wanneer de betalingsplichtige van een cursist zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan Kunstkwartier de incasso uit handen geven aan een incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
 • Bij voortdurende betalingsachterstand kan Kunstkwartier een vervolginschrijving weigeren.

Spijtoptantenregeling

 • Cursisten die zich voor de eerste keer aanmelden voor een jaarcursus kunnen zich tot vier weken na de eerste les van de jaarcursus afmelden als ‘spijtoptant’. Spijtoptanten betalen alleen het cursusgeld over de lesweken die inmiddels verstreken zijn, vermeerderd met 35 euro aan annuleringskosten.

Gezinskorting / staffelkorting

 • Gezinskorting: Als er binnen één gezin meerdere jaarcursussen worden gevolgd, ongeacht discipline en leeftijd, kan er aanspraak gemaakt worden op het toepassen van gezinskorting. Om aanspraak te kunnen maken op gezinskorting moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: (A) Er is sprake van meer dan één jaarcursus binnen één gezin. (B) Deze jaarcursussen vallen allemaal in hetzelfde cursusjaar. (C) Er is sprake van één betalingsplichtige m.b.t. de factuur. (D) De korting wordt toegepast op de goedkoopste cursus(sen). (E) Een jaarcursus is een cursus van minimaal 20 lesweken vallend binnen één cursusjaar. (F) De gezinskorting kan niet worden toegepast i.c.m. andere kortingsregelingen.
 • De kortingsregeling valt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Kortingsregeling dansafdeling: Danspakket

 • Binnen de dansafdeling geldt een speciale kortingsregeling. Op elke tweede en daaropvolgende jaarcursus dans krijgt de cursist 50% korting. Het kortingstarief geldt op de voordeligste cursus.
 • Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op één en dezelfde cursist die twee of meer jaarcursussen volgt, dus niet als er sprake is van twee jaarcursussen dans binnen een gezin bij verschillende gezinsleden. In dat geval is de gezinskorting van toepassing.
 • Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op de tweede of elke daarop volgende jaarcursus dans die ook daadwerkelijk doorgang vindt. Indien de cursist zich aanmeldt voor een tweede jaarcursus dans die wegens omstandigheden vervalt, kan de cursist eventueel beslissen zich voor een andere passende jaarcursus dans aan te melden.
 • De cursus waarop 50% korting wordt verleend komt niet meer in aanmerking voor gezinskorting.
 • De kortingsregeling valt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Restitutieregeling

 • Tussentijdse uitschrijving is in principe alleen mogelijk in geval van: (A) Verhuizing buiten het werkgebied van Kunstkwartier. (B) Langdurige ziekte van de cursist over een periode van meer dan 4 aaneengesloten lesweken.
 • Voor restitutie dient de betalingsplichtige een schriftelijk verzoek te richten aan de directie.
 • Uitschrijving vindt vervolgens plaats op de eerste dag van de volgende maand na dagtekening van de ontvangen brief.
 • In geval van goedkeuring door de directie worden twee maanden extra lesgelden berekend.
 • Bij uitschrijving na 1 maart vindt geen restitutie meer plaats.
 • In alle overige gevallen inzake restitutie beslist de directie.

Uitval lessen en vervanging

 • Kunstkwartier streeft er naar om lesuitval tot het minimum te beperken en probeert in geval van ziekte van een docent vervanging te regelen. In gevallen waarin dit niet lukt, komt de les te vervallen.
 • Kunstkwartier biedt in geval van jaarcursussen 36 lessen per jaar aan. De duur van elke cursus staat bij de cursusinfo vermeld
 • Lessen die wegens onvoorziene afwezigheid van de docent uitvallen, worden gedurende de looptijd van het cursusjaar ingehaald of aan het einde van het cursusjaar gerestitueerd.
 • Lessen die worden gegeven door een vervangend docent tellen ook als een gegeven les.
 • Lessen die door afwezigheid van de cursist worden gemist kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.

Het afmelding van lessen door de cursist

 • Bij verhindering van het bijwonen van lessen dient de cursist vooraf, met opgaaf van reden, de receptie, docent of administratie hiervan in kennis te stellen.

Huur van instrumenten

 • Het is mogelijk om, in beperkte mate, instrumenten te huren van Kunstkwartier; jeugdigen (tot 21 jaar) en beginnende cursisten krijgen hierbij voorrang.

Beeld- en geluidmateriaal

 • Kunstkwartier behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden.
 • Wanneer de cursist of ouders/verzorgers van de cursist daar op voorhand bezwaar tegen hebben, kan men dit aangeven op het inschrijfformulier.

Aansprakelijkheid

 • Kunstkwartier is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Jaarlijkse ontruiming

 • In verband met de verantwoordelijkheid van Kunstkwartier voor de veiligheid van cursisten en personeel kunnen ontruimingsoefeningen worden gehouden. Deze oefeningen (wettelijk verplicht) kunnen eventueel tijdens lessituaties plaatsvinden.

Stagiaires

 • Kunstkwartier vindt het van belang dat studenten van kunstvakopleidingen praktijkervaring op kunnen doen. Daarom stelt Kunstkwartier aan de kunstvakopleidingen stageplaatsen ter beschikking. Het is daardoor mogelijk dat de lessen of cursussen worden bijgewoond of (gedeeltelijk) worden gegeven door een hospitant, stagiaire of vakdocent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een docent van Kunstkwartier.

Klachtenregistratie

 • Voor het indienen van een klacht kan cursist en/of betalingsplichtige terecht bij de receptie of administratie van Kunstkwartier op de locatie in Helmond.
 • De klacht wordt geregistreerd en doorgeleid voor een correcte behandeling.

Vertrouwenspersoon

 • Kunstkwartier heeft een vertrouwenspersoon. Indien u zich in een situatie bevindt waarbij u een vertrouwenspersoon noodzakelijk vindt, dan kunt u contact opnemen via vertrouwenspersoon@kunst-kwartier.nl

Reglement

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur-bestuurder van Stichting Kunstkwartier.