homepage header.jpg

Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG)
Stichting Kunstkwartier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kunstkwartier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties, zijnde natuurlijke personen zoals cursisten, samenwerkende partners etc.
Persoonsgegevens van cursisten worden door Kunstkwartier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden.
- Communicatie m.b.t. onze organisatie en/of de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.

Wettelijke grondslag voor bovenstaande doeleinden:
a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
b) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht o.a. op basis van fiscale wetgeving. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaarplicht.


Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. nieuwsbrief voor cursisten
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de cursist over het totale aanbod en activiteiten binnen Kunstkwartier

Wettelijke grondslag hiervoor:
a) De betrokkene heeft actief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.


Bewaartermijn
Voor bovenstaande verwerking worden uw persoonsgegevens opgeslagen tot uitschrijving door de cursist.


Nieuwsbrief Kunstkwartier indien men geen cursist is
Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief maar bent u geen cursist? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Docenten: Voor het verzorgen van de lessen ontvangen onze docenten je naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
 • Laposta: Voor het versturen van de nieuwsbrief. Zij ontvangen alleen emailadressen. Voor de verwerking hebben Kunstkwartier en Laposta een zgn. verwerkersovereenkomst afgesloten ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit om andere redenen wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken gebruik van beveilingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (ssl certificaat). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent de verwerking van uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Gebruik van beeldmateriaal
Kunstkwartier hanteert bij het gebruik van beeld en geluidsmateriaal de volgende spelregels:

 • Kunstkwartier is een openbare cultuurinstelling. Er wordt bij openbare gelegenheden beeld- en geluidsmateriaal gemaakt voor journalistieke doeleinden. Daarvoor hoeft Kunstkwartier geen toestemming te vragen. Met journalistieke doelen worden sfeerbeelden bedoeld, gemaakt tijdens openbare activiteiten zoals o.a. opendagen en festivals en tijdens openbare voorstellingen en concerten. De beelden worden gebruikt voor korte nieuwsflitsen op social media en sfeerimpressies op onze website die geen ander doel hebben dan een journalistieke sfeertekening te geven van onze activiteiten. Kunstkwartier bouwt hiermee aan een online community van actieve cultuurliefhebbers. Hierbij geldt dat wanneer u expliciet bezwaar heeft tegen journalistiek gebruik, u een verzoek tot verwijdering kenbaar kunt maken via info@kunst-kwartier.nl.
 • Bij een op werving gerichte campagne wordt beeld en/of geluid breed ingezet; dat wil zeggen ook via kaarten, posters en dergelijke. Voor zo’n campagne vraagt Kunstkwartier Cultuurmakers toestemming aan de geportretteerden.
 • Een gewone les is niet openbaar. Dat betekent dat voor beeld- of geluidmateriaal van deelnemers aan lessen, cursussen of workshops altijd vooraf toestemming wordt gevraagd aan de betrokkenen.


Vragen of klachten
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen, klachten of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op, onze contactgegevens staan onder aan deze pagina.
Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tips-ons.


Cookies
Kunstkwartier maakt op haar website geen gebruik van cookies


Contactgegevens
email : info@kunst-kwartier.nl
tel.nr. : 0492-542445